De toekomst van cyberveiligheid in Nederland: Een overzicht van politieke partijen en hun Cybersecurity Beleid

In de huidige digitale tijdperk waarin wij leven, wordt cybersecurity steeds belangrijker. Met de toenemende dreiging van cyberaanvallen en datalekken, is het essentieel dat zowel burgers als organisaties beschermd worden tegen deze risico’s. Dit onderwerp heeft ook een prominente plaats gekregen in de politiek, vooral in aanloop naar de verkiezingen. Verschillende Nederlandse politieke partijen hebben hun visie en plannen voor het verbeteren van de nationale cyberveiligheid in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen. Deze partijen erkennen de noodzaak om de digitale infrastructuur te versterken, het bewustzijn over cyberdreigingen te vergroten en burgers en bedrijven te beschermen tegen de groeiende golf van cybercriminaliteit. In dit artikel zullen we de standpunten en plannen van deze partijen bespreken, om een helder beeld te krijgen van hoe Nederland zich in de nabije toekomst op het gebied van cyberveiligheid kan ontwikkelen.

Cybersecuritybeleid van de VVD
De VVD, een van de leidende politieke partijen in Nederland, heeft in haar verkiezingsprogramma verschillende punten opgenomen die gericht zijn op het versterken van de cyberveiligheid van het land. Een overzicht van hun belangrijkste voorstellen:

 1. Versterking inlichtingen diensten:
  De VVD streeft naar het verbeteren van de digitale slagkracht van inlichtingen diensten. Het doel is om deze diensten in staat te stellen sneller en effectiever te reageren op cyberdreigingen, wat essentieel is voor de bescherming van de nationale veiligheid.
 2. Veilige cloud op Nederlandse bodem: Het plan omvat de ontwikkeling van een nationale cloud op Nederlandse bodem, beheerd door Nederlandse bedrijven. Dit initiatief is bedoeld om defensiegegevens veilig te houden en de afhankelijkheid van buitenlandse cloud-diensten te verminderen.
 3. Extra cyberexperts bij de nationale Politie:
  De partij ziet het belang in van het toevoegen van meer cyberexperts aan de Nationale Politie. Dit zal helpen bij het effectiever aanpakken van cybercriminaliteit en het vergroten van de digitale weerbaarheid van de politie.
 4. Voorbereiding op grootschalige cyberaanvallen:
  De VVD benadrukt het belang van het voorbereiden op scenario’s van grootschalige cyberaanvallen. Dit omvat het delen van dreigingsinformatie met vitale bedrijven en het verwelkomen van hulp van ethische hackers binnen de bestaande juridische kaders.
 5. Economische veiligheid:
  Er wordt voorgesteld om de economische veiligheid te versterken door vitale en strategische sectoren te beschermen tegen digitale spionage en sabotage. Dit houdt in dat er meer wordt ingezet op publiek-private samenwerking en strenger wordt gekeken naar buitenlandse investeringen.
 6. Aanpak quantumtechnologie: De VVD wil werken aan een Nationaal Actieplan Quantum om zowel de economie als de maatschappij voor te bereiden op de veiligheidsrisico’s die de opkomst van quantumtechnologie met zich meebrengt.
 7. Cybercriminelen zwaarder straffen: De partij stelt voor om de straffen voor cybercriminaliteit te verhogen, in lijn met de huidige omvang en impact van deze misdrijven in de samenleving.
 8. Digitale weerbaarheid en veiligheid:
  De VVD benadrukt het belang van het versterken van de digitale veiligheid en weerbaarheid van burgers en ondernemers tegen vormen van digitale criminaliteit.

Dit beleid van de VVD laat zien dat de partij een brede aanpak voorstaat om zowel de nationale veiligheid als de economische belangen van Nederland te beschermen tegen cyberdreigingen. Het benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen verschillende sectoren en de inzet van geavanceerde technologieën om effectief te kunnen reageren op de veranderende aard van cyberdreigingen.

Cybersecuritybeleid van D66
D66, bekend om haar progressieve en technologiegerichte benadering, heeft ook een aantal specifieke punten over cybersecurity in haar verkiezingsprogramma opgenomen. Hier is een overzicht van hun belangrijkste voorstellen:

 1. Waarborgen tegen spionage en cyberaanvallen:
  D66 benadrukt het belang van het nemen van adequate maatregelen om Nederland te beschermen tegen spionageactiviteiten en cyberaanvallen.
 1. Versterking van cyberexpertise bij de Politie:
  De partij streeft naar het vergroten van de expertise binnen de politie op het gebied van cybercriminaliteit, wat cruciaal is voor het effectief bestrijden van deze vorm van criminaliteit.
 2. Meer ruimte voor opsporing in cyberzaken: D66 wil meer tijd en middelen beschikbaar stellen voor professionals in de strafrechtketen om grondiger te rechercheren in cybergerelateerde strafzaken.
 1. Regelmatige testaanvallen op digitale infrastructuur:
  De partij stelt voor dat de overheid regelmatig testaanvallen uitvoert op de eigen digitale infrastructuur en bedrijven stimuleert dit ook te doen. Dit dient om zwakke plekken te identificeren en te verhelpen.
 2. Voorloper in Europese cyberveerkracht wet:
  D66 wil dat Nederland een leidende rol speelt in de implementatie van de Europese Wet inzake cyberveerkracht, met het doel om producten standaard veiliger te maken.
 3. Europees datalekregister: De partij pleit voor het opzetten van een Europees datalekregister waarin gemelde datalekken centraal en transparant inzichtelijk worden gemaakt.
 4. Quantum-proof standaarden:
  D66 dringt aan op het ontwikkelen van quantum-proof standaarden voor de beveiliging van gevoelige overheidsinformatie, een belangrijke stap gezien de opkomst van quantumtechnologieën.
 5. Behoud van end-to-end encryptie:
  De partij benadrukt het belang van het behoud van end-to-end encryptie als een fundamenteel recht, om veilige online communicatie te waarborgen.
 6. Digitale autonomie in technologische aankopen:
  D66 pleit voor het meenemen van digitale autonomie in het inkoopproces van nieuwe technologische producten, zoals camera’s en sensoren.

D66’s benadering van cybersecurity benadrukt het belang van preventieve maatregelen, het versterken van de capaciteit van opsporingsdiensten, en het waarborgen van digitale rechten en privacy. Hun beleid suggereert een balans tussen beveiliging en het behoud van individuele vrijheden.

Cybersecuritybeleid van GroenLinks-PvdA
GroenLinks-PvdA, bekend om hun nadruk op sociale rechtvaardigheid en milieu, hebben ook hun visie op cybersecurity gedeeld. Hier volgen enkele belangrijke punten uit hun verkiezingsprogramma:

 1. Classificatie van online criminaliteit:
  GroenLinks-PvdA streeft ernaar online criminaliteit als ‘high impact crime’ te classificeren en te behandelen, om te zorgen dat online overtredingen niet ongestraft blijven en de daders van online haat, bedreigingen en andere vormen van cyberoplichting effectief worden aangepakt.
 2. Verhoogde capaciteit voor cybermisdaad aanpak:
  De partij wil de capaciteit van de politie uitbreiden om verschillende vormen van digitale criminaliteit, waaronder cyberoplichting en de verspreiding van beelden van seksueel misbruik, effectiever aan te pakken.
 3. Verantwoordelijkheid van bedrijven:
  Er is een voorstel om bedrijven die de maatschappij in gevaar brengen door hun IT-producten of diensten onvoldoende te beveiligen, daarvoor verantwoordelijk te houden.
 4. Investering in defensieve capaciteiten:
  De overheid moet investeren in defensieve capaciteiten om vitale infrastructuur te beschermen tegen cyberaanvallen.
 5. Samenwerking voor bescherming infrastructuur:
  Samen met bondgenoten werken aan de bescherming van fysieke en digitale infrastructuur tegen sabotage, spionage en desinformatiecampagnes is een belangrijk onderdeel van hun beleid.
 6. Digitaal briefgeheim en encryptie:
  GroenLinks-PvdA pleit voor het vastleggen van het recht op end-to-end encryptie en verzet zich tegen wetten die achterdeurtjes in encryptie inbouwen.
 7. Europese digitale infrastructuur:
  De partij wil investeren in een Europese digitale infrastructuur, inclusief veilige cloud-diensten en alternatieven voor de diensten van grote techbedrijven.

Het beleid van GroenLinks-PvdA benadrukt de noodzaak van een sterke, goed gecoördineerde aanpak om de digitale ruimte veilig te houden. Ze richten zich op zowel het versterken van de verdediging tegen cyberaanvallen als het beschermen van digitale rechten en privacy.

Cybersecuritybeleid van het CDA
Het CDA, een centrumrechtse partij in Nederland, heeft ook een duidelijk standpunt ingenomen over cybersecurity. Hun beleid in het verkiezingsprogramma omvat de volgende kernpunten:

 1. Strikte eisen aan overheidsdiensten:
  Het CDA wil dat er strenge eisen worden gesteld aan het gebruik van cloud- en communicatiediensten door de overheid op het gebied van cybersecurity en privacy. Dit kan inhouden dat de overheid eigen diensten ontwikkelt, in samenwerking binnen Europa, en bedrijven weert die van spionage worden verdacht.
 2. Ondersteuning MKB in digitale veiligheid:
  Het MKB in Nederland ondervindt veel schade van cybercriminaliteit. Het CDA wil dat het MKB wordt ondersteund in het verbeteren van hun digitale veiligheid, vooral tegen dreigingen zoals ransomware-aanvallen.
 3. Vergroten van cyberweerbaarheid:
  De partij streeft ernaar om cybercriminaliteit zo moeilijk mogelijk te maken en blijft werken aan het vergroten van de cyberweerbaarheid van alle Nederlanders.
 4. Digitale Europese soevereiniteit:
  Het CDA benadrukt het streven naar digitale Europese soevereiniteit, wat duidt op een verlangen naar meer onafhankelijkheid en controle over digitale middelen en infrastructuren.

Het CDA richt zich op een combinatie van preventieve maatregelen, ondersteuning voor het MKB, en het versterken van de nationale en Europese digitale autonomie. Dit beleid weerspiegelt een visie waarin zowel de overheid als het bedrijfsleven een cruciale rol spelen in het waarborgen van de digitale veiligheid van het land.

Cybersecuritybeleid van de SP
De SP, bekend om haar focus op sociale rechtvaardigheid en gelijkheid, heeft ook aandacht besteed aan cybersecurity in haar verkiezingsprogramma. Hoewel de SP minder gedetailleerde voorstellen heeft dan sommige andere partijen, zijn hier de belangrijkste punten:

 1. Verhoogde capaciteit voor digitale criminaliteit:
  De SP benadrukt de noodzaak van meer capaciteit voor de aanpak van georganiseerde en digitale criminaliteit. Dit suggereert een uitbreiding van de middelen en personeel die beschikbaar zijn voor rechtshandhavingsinstanties om deze vormen van criminaliteit effectiever aan te pakken.
 1. Focus op georganiseerde misdaad:
  Terwijl het verkiezingsprogramma niet in detail treedt over specifieke cyberbeveiligingsmaatregelen, lijkt de SP te pleiten voor een sterke focus op het bestrijden van georganiseerde criminaliteit, waaronder waarschijnlijk ook cybergerelateerde misdrijven vallen.
 2. De benadering van de SP lijkt te suggereren dat er meer nadruk moet worden gelegd op de versterking van de capaciteiten van rechtshandhavingsinstanties, zowel in termen van middelen als expertise, om effectief te kunnen optreden tegen cybercriminaliteit en digitale dreigingen.

Cybersecuritybeleid van de BBB
De BoerBurgerBeweging, een relatief nieuwe partij in de Nederlandse politiek, richt zich op de belangen van het platteland en de agrarische sector. Ze hebben echter ook standpunten over cybersecurity:

 1. Voldoende Mandaat voor Overheidsinstellingen:
  De BBB wil ervoor zorgen dat overheidsinstellingen genoeg bevoegdheden hebben om de dreigingen in het cyberdomein effectief aan te pakken.
 2. Investering in technologieën AI: Er wordt gepleit voor investeringen in technologieën kunstmatige intelligentie om de ‘onzichtbare kracht’ van Nederland te versterken en beter te kunnen reageren op digitale dreigingen.
 3. Actieve rol van inlichtingendiensten:
  De partij ziet een belangrijke rol weggelegd voor inlichtingendiensten in het actief helpen van het bedrijfsleven bij het verstoren van cyberaanvallen.
 4. Uitbreiding bevoegdheden Cyber Commando:
  De BBB stelt voor om de bevoegdheden van het Defensie Cyber Commando uit te breiden, zodat zij effectiever kunnen opereren in het cyberdomein.
 5. Nationale Data- en Technologie Raad (NDTR):
  De partij wil dat er halfjaarlijks een nationale raad wordt gevormd die de prioriteiten en strategie van Nederland in het digitale landschap uitstippelt.

De BBB benadrukt het belang van een sterke en proactieve aanpak in het cyberdomein, met een focus op het versterken van de digitale capaciteiten en het verhogen van de weerbaarheid tegen cyberdreigingen. Hun beleid suggereert een combinatie van nationale coördinatie en het gebruik van geavanceerde technologieën om cyberveiligheid te waarborgen.

Cybersecuritybeleid van de SGP
De SGP, een conservatieve christelijke partij, heeft ook enkele standpunten over cybersecurity in haar verkiezingsprogramma opgenomen. Hier zijn de belangrijkste punten:

 1. Ondersteuning voor ondernemers:
  De SGP benadrukt de noodzaak om ondernemers te ondersteunen bij het verbeteren van hun cyberveiligheid. Dit omvat het versterken van de inzet en capaciteit van het Digital Trust Centre.
 2. Afspraken over cyberveiligheid van kritieke infrastructuur:
  De partij pleit voor het maken van afspraken tussen overheid en bedrijfsleven over de cyberveiligheid van kritieke infrastructuur en het stellen van hogere veiligheidsstandaarden voor digitale processen.
 3. Digitale kwetsbaarheid van logistieke systemen:
  De SGP ziet de noodzaak van onderzoek naar de digitale kwetsbaarheid van logistieke systemen, zoals de bevoorrading van supermarkten.
 4. Regelgeving voor riskante AI-systemen:
  De partij wil strengere regels voor de verkoop van riskante AI-systemen aan buitenlandse partijen en pleit voor eigen investeringen in AI om afhankelijkheid te verminderen.
 5. Budget voor Defensie-cybercommando en MIVD:
  De SGP wil meer budget vrijmaken voor het defensie-cybercommando en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) om beter voorbereid te zijn op digitale oorlogvoering.
 6. Investeringen in digitale veiligheid van scholen:
  De partij ziet de noodzaak voor meer ondersteuning van scholen op het gebied van digitale veiligheid.
 7. Nederlandse en Europese Digitale Soevereiniteit:
  De SGP wil dat Nederland en Europa hun strategische soevereiniteit op digitaal vlak vergroten, met aandacht voor de risico’s van technologieën zoals 5G uit China.

Het beleid van de SGP toont een duidelijke focus op het versterken van de nationale cyberveiligheid, met bijzondere aandacht voor de bescherming van kritieke infrastructuur en de vermindering van afhankelijkheid van buitenlandse technologie. Ook benadrukken ze het belang van het verhogen van de digitale weerbaarheid op verschillende maatschappelijke niveaus.

Cybersecuritybeleid van de NSC
Nieuw Sociaal Contract, een partij met een focus op sociale en christelijke waarden, heeft ook aandacht voor cybersecurity in hun politieke programma. Hier zijn de kernpunten van hun beleid:

 1. Digitale Weerbaarheid voor het MKB:
  NSC wil samen met regionale ontwikkelingsmaatschappijen het midden- en kleinbedrijf beter toerusten op het gebied van digitale weerbaarheid. Dit is gericht op het versterken van de kleinere bedrijven tegen cyberdreigingen.
 2. Verminderen van afhankelijkheid van grote techbedrijven:
  De partij wil de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven verminderen en streeft naar ondersteuning van de Nederlandse en Europese techindustrie.
 3. Versterking van digitale recherche:
  NSC pleit voor het vergroten van de capaciteit van de digitale recherche om misdrijven effectiever te bestrijden en digitale criminaliteit minder lonend te maken.
 4. Verbetering van informatiebeveiliging bij Overheid en nutsbedrijven:
  De partij wil de informatiebeveiliging bij zowel de landelijke en lokale overheid als bij vitale nutsbedrijven naar een hoger niveau tillen.
 5. Herziening van het informatiebeveiligingsstelsel:
  NSC stelt voor om het stelsel voor informatiebeveiliging te herzien, met de vorming van een centrale autoriteit die toezicht houdt op de bescherming en beschikbaarheid van gegevens.
 6. Quantumveilige cryptografie:
  De partij benadrukt het belang van de migratie van overheidssystemen naar quantumveilige cryptografie, vooral met betrekking tot verouderde systemen die vitale processen waarborgen.
 7. Weerbaarheid tegen Digitale Verstoringen van Democratie: NSC wil dat er meer wordt geïnvesteerd in de aanpak van digitale criminaliteit en in maatregelen om de democratische orde tegen digitale verstoringen te beschermen.

Het beleid van de NSC toont een duidelijke focus op het verbeteren van de digitale weerbaarheid van verschillende sectoren van de samenleving en het verminderen van afhankelijkheid van grote buitenlandse technologiebedrijven. Hun benadering benadrukt het belang van nationale veiligheid en de bescherming van de democratische waarden in het digitale tijdperk.

Conclusie
De cybersecurity plannen van de verschillende Nederlandse politieke partijen tonen een breed scala aan benaderingen en prioriteiten. Van het versterken van de digitale infrastructuur en het uitbreiden van de capaciteiten van inlichtingendiensten en politie, tot het beschermen van privacy en individuele rechten in de digitale ruimte, elke partij heeft haar eigen visie op hoe Nederland de uitdagingen van cyberdreigingen kan aangaan.

Een gemeenschappelijk thema is de erkenning van het belang van cybersecurity in het hedendaagse digitale tijdperk. Partijen benadrukken het belang van samenwerking tussen de publieke en private sector, het versterken van de nationale digitale infrastructuur, en het voorbereiden op toekomstige technologische ontwikkelingen zoals quantumcomputing.

De diversiteit in benaderingen geeft aan dat cybersecurity een veelzijdig en complex veld is, dat verschillende aspecten van de maatschappij raakt. Van economische veiligheid tot nationale verdediging en burgerrechten, het is duidelijk dat een evenwichtige en goed doordachte strategie essentieel is voor de toekomstige cyberveiligheid van Nederland.

Dit artikel biedt een overzicht van de plannen van de belangrijkste politieke partijen in Nederland en dient als een basis voor verdere discussie en overweging door burgers en beleidsmakers. Het is duidelijk dat cybersecurity een centrale rol zal blijven spelen in de politieke agenda en een cruciaal onderdeel zal zijn van de strategische planning voor de toekomst van Nederland.
Heeft u nog vragen? Stel deze dan gerust aan onze chatbot, te vinden rechtsonder op de pagina.

Bron: CCinfo.nl